/* UNIVERS async font-loading from LinoTYPE */ Skip to main content

PRIVACYVERKLARING

We verheugen ons zeer over uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft voor de directie van MICRO-TECH Europe GmbH een bijzonder hoge prioriteit. In principe kan de website van MICRO-TECH Europe GmbH worden gebruikt zonder het verstrekken van persoonsgegevens. Als u via onze website contact met ons opneemt, of speciale services van ons wilt gebruiken, kan het echter nodig zijn dat persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) verwerkt moeten worden. Wij behandelen uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en altijd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming.

Het verwerken van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betreffende persoon wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en met de voor MICRO-TECH Europe GmbH van toepassing zijnde landspecifieke voorschriften voor gegevensbescherming. Met deze privacyverklaring wil onze onderneming het publiek informeren over het soort, de reikwijdte en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Daarnaast worden de betreffende personen met deze privacyverklaring ook over hun rechten geïnformeerd.

Als verantwoordelijke voor gegevensverwerking heeft MICRO-TECH Europe GmbH tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te kunnen waarborgen. Toch is het mogelijk dat bij op internet gebaseerde datatransmissies algemene beveiligingslacunes optreden, waardoor absolute gegevensbescherming niet gegarandeerd kan worden. Het staat elke betrokkene dan ook vrij om persoonsgegevens op alternatieve manieren, bijvoorbeeld per telefoon, naar ons te verzenden.

Wereldwijd – Voor de uitvoering van onze contracten worden gegevens ook in andere landen opgeslagen, verwerkt en doorgegeven, dus ook naar plaatsen buiten uw land. Gegevens kunnen ook lokaal worden gebruikt en opgeslagen op de apparaten, van onze werknemers, buiten de EU.

Gegevensoverdracht – Bij de overdracht van gegevens vanuit de EU, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, vertrouwt MTE op een aantal juridische mechanismen, waaronder standaard contractuele clausules en besluiten van de Europese Commissie inzake de toereikendheid van specifieke landen, indien van toepassing.

Als u meer wilt weten over onze EU-standaardcontractbepalingen, het privacybeleid van de Groep of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming ( 3. NAAM EN ADRES VAN DE FUNCTIONAR VOOR GEGEVENSBESCHERMING)

1. DEFINITIES

De privacyverklaring van MICRO-TECH Europe GmbH is gebaseerd op de terminologie die wordt gebruikt door de Europese richtlijn- en regelgever bij het uitvaardigen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze privacyverklaring moet makkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn voor zowel het algemene publiek als voor onze klanten en zakelijke partners. Om dit te garanderen, willen we de gebruikte termen van tevoren toelichten.

In deze privacyverklaring gebruiken we onder andere de volgende begrippen:

a)    persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt alle informatie verstaan die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare, natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd). Als identificeerbaar wordt elke natuurlijke persoon verstaan die, direct of indirect, met name door toewijzing aan een identificator, zoals een naam, aan een identificatienummer, aan locatiegegevens, aan een online identificator, of aan een of meer bijzondere eigenschappen die uitdrukking geven aan de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon, kan worden geïdentificeerd.

b)    Betrokkene

Betrokkene is elke geidentificeerde of identificeerbare, natuurlijke persoon van wie de persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke voor gegevensverwerking worden verwerkt.

c)    Verwerking

Verwerking is elke, met of zonder hulp van geautomatiseerde processen, uitgevoerde procedure, of reeks van bewerkingen van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door verzending, distributie of enige andere vorm van verstrekken, vergelijken of koppelen, beperken, verwijderen of vernietigen.

d)    Beperking van het verwerken

Beperking van het verwerken, is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens, met als doel hun toekomstige verwerking te beperken.

e)    Profiling

Profiling is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die eruit bestaat dat deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten die betrekking hebben op een natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen. Dit geldt met name voor aspecten die verband houden met werkprestaties, de economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfsplaats of verhuizing van deze natuurlijke persoon.

f)     Pseudonimisering

Pseudonimisering is het op een zodanige manier verwerken van persoonsgegevens dat deze niet langer zonder het gebruik van aanvullende informatie kunnen worden toegewezen aan een specifieke betrokkene. Voorwaarde hiervoor is dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de persoonsgegevens niet kunnen worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g)   Verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het agentschap, of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens. Zijn de doeleinden en middelen van deze verwerking bepaald door het Unierecht of door de wetgeving van de lidstaten, dan kan de betreffende verantwoordelijke, respectievelijk de specifieke criteria voor de benoeming ervan, worden verstrekt volgens het Unierecht of de wetgeving van de lidstaten.

h)   Opdrachtverwerker

De opdrachtverwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie die persoonsgegevens namens de verantwoordelijke verwerkt.

i)     Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of dit een derde partij is of niet. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen als onderdeel van een specifiek onderzoeksmandaat krachtens het Unierecht of de wetgeving van de lidstaten worden echter niet als ontvangers beschouwd.

j)     Derden

Een derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie dan de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de opdrachtverwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke of de opdrachtverwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

k)   Toestemming

Toestemming is elke door de betrokkene, voor het specifieke geval, op een geïnformeerde manier en op ondubbelzinnige wijze, vrijwillig gedane uitspraak, in de vorm van een verklaring of een andere duidelijk bevestigende handeling, waarmee de betrokkene aangeeft dat hij instemt met het verwerken van zijn persoonsgegevens.

2. NAAM EN ADRES VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetgeving inzake gegevensbescherming van een van de lidstaten van de Europese Unie, of andere bepalingen inzake gegevensbescherming, is:

MICRO-TECH Europe GmbH
Mündelheimer Weg 36
40472 Düsseldorf
Duitsland

Telefoon: +49 (0)211-73 27 626-0
Fax: +49 (0)211-73 27 626-99
E-Mail: contact@micro-tech-europe.com
Internet: www.micro-tech-europe.com

3. NAAM EN ADRES VAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Dhr. Marc Mätzig (externe functionaris voor gegevensbescherming)
E-Mail: mte@edsbonline.eu
Telefoon: +49 (0)202 24 71 802

per post:
Attn: Functionaris voor gegevensbescherming
MICRO-TECH Europe GmbH
Mündelheimer Weg 36
D-40472 Düsseldorf


Elke betrokkene kan op elk moment met vragen en suggesties met betrekking tot gegevensbescherming rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

4. COOKIES

De website van MICRO-TECH Europe GmbH maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.

Veel websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenoemde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens, waarmee websites en servers aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen kunnen worden toegewezen. Dit stelt de bezochte websites en servers in staat om de individuele browser van de betrokkene te onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan met behulp van de unieke cookie-ID worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kan MICRO-TECH Europe GmbH gebruikers van deze website gebruikersvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen informatie en aanbiedingen op onze website in het belang van de gebruiker geoptimaliseerd worden. De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde voorkomen door middel van een daarvoor bedoelde instelling van de gebruikte internetbrowser en op die manier permanent bezwaar maken tegen het gebruik van cookies. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd met behulp van een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is voor alle gangbare internetbrowsers mogelijk. Als de betrokkene de instelling van cookies voor de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen onder bepaalde omstandigheden niet alle functies van onze website volledig worden gebruikt.

5. BEZOEK ONZE WEBSITE

5.1. VERZAMELING VAN ALGEMENE GEGEVENS EN INFORMATIE BIJ HET BEZOEKEN VAN ONZE WEBSITE

De website van MICRO-TECH Europe GmbH verzamelt een aantal algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website door een betrokkene of geautomatiseerd systeem wordt benaderd. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Het volgende kan worden vastgelegd: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website benadert (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden benaderd, (5) de datum en het tijdstip van de toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar te voorkomen in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt MICRO-TECH Europe GmbH geen conclusies over de betreffende persoon. Deze informatie zijn eerder verplicht om (1) de inhoud van onze website correct aan te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de permanente functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te garanderen en (4) de wetshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor de vervolging in geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom enerzijds statistisch geëvalueerd door MICRO-TECH Europe GmbH en anderzijds met het doel de gegevensbescherming en -veiligheid in ons bedrijf te verhogen, om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te garanderen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokken persoon worden verstrekt.

5.2. CONTACTFORMULIER

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens is dus uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informele communicatie per e-mail aan ons voldoende. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerkingsprocedures die tot het moment van herroeping worden uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag te herroepen of het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen, komt te vervallen (bijv. na verwerking van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

5.3. GOOGLEANALYSE

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken Google Analytics voor de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website.

Indien echter op deze website de IP-anonimisering wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort voordat dit gebeurt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering / Opt-Out

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link tools.google.com.

Nadere informatie over gegevensbescherming

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op marketingplatform.google.com of policies.google.com

Voor de beveiliging van de gegevens bestaat er een contract voor de verwerking van bestellingen (AV) met de dienstverlener Google.

5.4. FACEBOOK PIXEL

Onze website maakt gebruik van de zogenaamde “Facebook-pixel” van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of als u in de EU woont, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). Facebook is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield en biedt dus voldoende garanties om te voldoen aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken Facebook-pixels voor de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website. Enerzijds stelt de Facebook-pixel Facebook in staat om de bezoekers van onze website te bepalen als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde “Facebook-advertenties”). Daarom gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken vertonen (bijv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten die op basis van de bezochte websites worden bepaald) die wij aan Facebook doorgeven (zogenaamde “custom audiences”). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van gebruikers en niet vervelend lijken. Met behulp van het Facebook Pixel kunnen we ook de effectiviteit van Facebook Ads voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden bijhouden door te kijken of gebruikers na het aanklikken van een Facebook Ad (zogenaamde “conversie”) naar onze website worden doorverwezen.

Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van Facebook-pixels is artikel 6, lid 1, letter f) DSGVO, d.w.z. een legitiem belang van onze kant. Ons legitieme belang ligt met name in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website en onze reclame- en marketingcampagnes.
Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering / Opt-Out

a) binnen Facebook

U kunt bezwaar maken tegen de verzameling door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens. Om de soorten advertenties in te stellen die aan u worden getoond binnen
Facebook, kunt u naar de pagina gaan die door Facebook is opgezet en de instructies voor de op gebruik gebaseerde reclame-instellingen volgen: www.facebook.com

b) platformonafhankelijk

De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.
U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor bereikmeting en reclamedoeleinden via de deactiveringspagina van het netwerkreclame-initiatief:

Netwerkreclame: optout.networkadvertising.org/
Amerikaanse website: www.aboutads.info/choices
Europese website: www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

Nadere informatie over gegevensbescherming

Het beleid voor het gebruik van gegevens door Facebook: www.facebook.com/policy.php
Help-sectie van Facebook: nl-nl.facebook.com/business/help/

5.5. GELINKT AAN HET INZICHTSTEKEN

Als klant van LinkedIn-marketingoplossingen gebruiken we de LinkedIn Insight-tag om conversies bij te houden, de bezoekers van onze site te retargeten en aanvullende informatie te verzamelen over de LinkedIn-leden die onze advertenties bekijken. Voor details over het verzamelen van gegevens (doel, omvang, verdere verwerking, gebruik) en uw rechten en voorkeuren, zie het privacybeleid van LinkedIn.

Doel van de gegevensverwerking

De LinkedIn Insight-tag wordt gebruikt om gedetailleerde campagnerapportage en informatie over de bezoekers van onze website en dus over onze reclame- en marketinginteresses te verstrekken.

Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van LinkedIn Insight-tags is artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO, d.w.z. een legitiem belang van onze kant. Ons legitieme belang ligt met name in de analyse, optimalisering van onze reclame- en marketingcampagnes.

De gegevens worden gecodeerd, binnen zeven dagen geanonimiseerd en de geanonimiseerde gegevens worden binnen 90 dagen gewist.

Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering / Opt-Out

a) Instellen van uw browsersoftware

Als gebruiker kunt u echter ook op elk gewenst moment beslissen of u de voor de tool vereiste Java-Script-code via uw browserinstellingen wilt uitvoeren. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de uitvoering van van Java-Script en dus ook het voorkomen van de opslag. Opmerking: Als de uitvoering van Java-Script is gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website in hun volle omvang kunnen worden gebruikt.

b) Leden van LinkedIn

LinkedIn-leden kunnen het gebruik van hun persoonlijke informatie voor promotionele doeleinden in hun accountinstellingen controleren.
Link naar de instellingen: www.linkedin.com/psettings/advertising/actions-that-showed-interest

Als u een LinkedIn-lid bent en u wilt niet dat LinkedIn via onze website informatie over u verzamelt en koppelt aan uw lidmaatschapsgegevens van LinkedIn, dan moet u uitloggen van LinkedIn voordat u onze website bezoekt.

LinkedIn privacybeleid www.linkedin.com/legal/privacy-policy

6. NIEUWSBRIEVEN

Via onze website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. De door u ingevulde persoonsgegevens (e-mailadres en de eventuele andere velden) worden door ons uitsluitend gebruikt om u onze nieuwsbrieven toe te sturen. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Als u een nieuwsbrief ontvangt, dan kan het zijn dat ons nieuwsbriefprogramma vastlegt wanneer deze geopend wordt, en op welke links eventueel wordt geklikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Onder elke nieuwsbrief staat een link waarmee u zich direct kunt afmelden. U zult dan geen nieuwsbrieven meer ontvangen. In elke nieuwsbrief is ook een link opgenomen waarmee u uw gegevens kunt wijzigen.

Bij het afmelden kan het zijn dat uw gegevens nog niet definitief verwijderd zijn. Mocht u dat willen, dan kunt u ons daarom verzoeken.

7. GEBRUIK VAN WEB FONTS VAN MONOTYPE GMBH

De website van MICRO-TECH Europe GmbH gebruikt letterfonts (Web Fonts) van Monotype GmbH, Horexstraße 30 613 52 Bad Homburg, Duitsland. Meer informatie over Monotype GmbH vindt u op https://www.linotype.com/de/2061/impressum-rechtliches.html

De webfont-dienstverlening van Monotype GmbH voldoet aan de AVG, omdat er geen persoonsgegevens worden verzameld of verwerkt als de webfonts beschikbaar worden gesteld.

In het kader van webfont-tracking worden door Monotype GmbH paginaweergaven geteld. Het IP-adres van waaruit de pagina wordt geopend, wordt echter anoniem opgeslagen.

Oude gegevens die in het kader van webfont-tracking een IP bevatten worden door de systemen van Monotype GmbH verwijderd of geanonimiseerd.

Door het toepassen van Monotype Web Fonts worden door ons geen persoonsgegevens verzameld.

8. ROUTINEMATIG WISSEN EN BLOKKEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens van de betrokkene worden door de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend verwerkt en opgeslagen gedurende de periode die nodig is om het doel te bereiken dat door het opslaan gediend wordt, of als dit door de Europese richtlijn- en regelgever of een andere wetgever wordt voorgeschreven in wet- of regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke dient te voldoen.

Op het moment dat het opslagdoel niet meer van toepassing is, of als een door de Europese richtlijn- en regelgever of een andere verantwoordelijke wetgever vastgestelde opslagperiode afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

9. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

a)   Recht op inzage

Iedere betrokkene heeft het door de Europese richtlijn- en regelgever verleende recht om bij de verwerkingsverantwoordelijke inzage te vragen van de van hem verwerkte persoonsgegevens. Wenst een betrokkene dit inzagerecht uit te oefenen, dan kan hij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

b)   Recht op duidelijke informatie

Iedere betrokkene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt heeft het door de Europese richtlijn- en regelgever verleende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke altijd informatie te krijgen over de van hem opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie te ontvangen. Daarnaast heeft de Europese richtlijn- en regelgever de betrokkene het recht verleend op de volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden
 • de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name bij ontvangers uit derde landen of bij internationale organisaties
 • indien mogelijk, de geplande periode dat de persoonsgegevens opgeslagen worden of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze periode
 • het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, of beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke, of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking
 • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
 • als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene verzameld worden: alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens

Verder heeft de betrokkene het recht op informatie over de vraag, of persoonsgegevens zijn overgedragen aan een derde land, of aan een internationale organisatie. Is dit het geval, dan heeft de betrokkene het recht om informatie te ontvangen over de juiste garanties in verband met de overdracht.

Als een betrokkene dit recht op informatie wil uitoefenen, dan kan hij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

c)   Recht op rectificatie

Iedere betrokkene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt heeft het door de Europese richtlijn- en regelgever verleende recht om onmiddellijke rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens te eisen. Verder heeft de betrokkene het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, aanvulling te eisen van onvolledige persoonsgegevens, ook door middel van een aanvullende verklaring.

Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, dan kan hij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

d)   Recht op wissen (Recht op vergetelheid)

Iedere betrokkene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt heeft het door de Europese richtlijn- en regelgever verleende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verlangen dat zijn persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist als een van onderstaande voorwaarden zich voordoet en voor zover verwerking niet verplicht is:

 • De persoonsgegevens werden verzameld, of anderszins verwerkt, voor bepaalde doeleinden waarvan de noodzaak verder ontbreekt.
 • De betrokkene trekt de toestemming in waarop het verwerken in overeenstemming met Artikel 6 (1) (a) AVG of Artikel 9 (2) (a) AVG was gebaseerd en er is verder geen andere wettelijke basis voor de verwerking.
 • De betrokkene maakt, in overeenstemming met Artikel 21 (1) AVG, bezwaar tegen het verwerken en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor het verwerken, of de betrokkene maakt bezwaar tegen het verwerken in overeenstemming met Artikel 21 (2) AVG.
 • De persoonlijksgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het Unierecht of de wetgeving van een van de lidstaten waar de verwerkingsverantwoordelijke onder valt.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij, in overeenstemming met Artikel 8 (1), AVG.

Treedt een van bovenstaande redenen op en wil een betrokkene de door MICRO-TECH Europe GmbH opgeslagen gegevens laten wissen, dan kan op elk gewenst moment contact worden opgenomen met onze functionaris voor gegevensbescherming, of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De functionaris voor gegevensbescherming van MICRO-TECH Europe GmbH, of een andere medewerker, zorgt ervoor dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

Zijn de persoonsgegevens door MICRO-TECH Europe GmbH openbaar gemaakt en is onze onderneming, als verantwoordelijke in overeenstemming met Artikel 17 (1) AVG, verplicht om de persoonsgegevens te wissen, dan neemt MICRO-TECH Europe GmbH, rekening houdend met de beschikbare technologie en de geldende implementatiekosten, de vereiste maatregelen, ook technisch, om andere beheerders die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van de gepubliceerde persoonsgegevens ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene aan deze andere beheerders die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van de gepubliceerde persoonsgegevens heeft gevraagd om alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens te wissen, tenzij verwerking noodzakelijk is. De functionaris voor gegevensbescherming van MICRO-TECH Europe GmbH, of een andere medewerker, zal in individuele gevallen de benodigde stappen nemen.

e)   Recht op beperking van de verwerking

Iedere betrokkene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese richtlijn- en regelgever verleende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke beperking van de verwerking te verlangen als een van de volgende voorwaarden zich voordoet:

 • De correctheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist en wel gedurende een periode die het voor de verwerkingsverantwoordelijke mogelijk maakt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene wijst het wissen van de persoonsgegevens af en vraagt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer meer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze wel nodig voor het instellen uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
 • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking in overeenstemming met Artikel 21 (1) AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Is aan een van bovenstaande voorwaarden voldaan en wenst een betrokkene beperking van verwerking van door MICRO-TECH Europe GmbH opgeslagen persoonsgegevens aan te vragen, dan kan op elk gewenst moment contact worden opgenomen met onze functionaris voor gegevensbescherming, of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De functionaris voor gegevensbescherming van MICRO-TECH Europe GmbH, of een andere medewerker, zorgt ervoor dat de verwerking wordt beperkt.

f)   Recht op dataportabiliteit

Iedere betrokkene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt heeft het door de Europese richtlijn- en regelgever verleende recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij aan de verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking heeft gesteld, in een gestructureerd, gebruikelijk en machineleesbaar formaat te ontvangen. Daarnaast bestaat het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder dat de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verstrekt dit tegenhoudt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig Artikel 6 (1) (a) AVG of Artikel 9 (2) (a) AVG, of op een contract overeenkomstig Artikel 6 (1) (b) AVG en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang, of de uitoefening van officiële gezag, die is overgedragen aan de oorspronkelijke verwerkingsverantwoordelijke.

Daarnaast heeft de betrokkene, bij het uitoefenen van zijn recht op dataportabiliteit, overeenkomstig Artikel 20 (1) 1 AVG, het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere, voor zover dit technisch haalbaar is en het geen invloed heeft op de rechten en vrijheden van andere mensen.

Wil een betrokkene gebruikmaken van het recht op dataportabiliteit, dan kan op elk gewenst moment contact worden opgenomen met de door MICRO-TECH Europe GmbH aangestelde functionaris voor gegevensbescherming, of een andere medewerker.

g)   Recht op bezwaar

Iedere betrokkene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt heeft het door de Europese richtlijn- en regelgever verleende recht om, vanwege redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, op elk moment bezwaar te maken tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens, die plaatsheeft op basis van Artikel 6 (1) (e of f) AVG.

In geval van bezwaar, worden de persoonsgegevens niet langer meer verwerkt door MICRO-TECH Europe GmbH, tenzij we voor de verwerking dwingende redenen kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of tenzij de verwerking dient voor het vorderen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht, om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, bezwaar te maken tegen het in overeenstemming met Artikel 89 (1) verwerken van zijn persoonsgegevens door MICRO-TECH Europe GmbH voor wetenschappelijke, historische, of statistische doeleinden, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor het vervullen van een taak van algemeen belang.

Voor het uitoefenen van het recht van bezwaar kan betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van MICRO-TECH Europe GmbH, of een andere medewerker. Het staat de betrokkene verder ook vrij, ongeacht Richtlijn 2002/58/EG, het recht van bezwaar uit te oefenen met behulp van geautomatiseerde procedures, waarbij technische specificaties gebruikt worden, door gebruik te maken van de diensten van de informatiemaatschappij.

h)     Herroepingsrecht van een toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens

Iedere betrokkene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt heeft het door de Europese richtlijn- en regelgever verleende recht om op elk moment een toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens te herroepen.

Wil de betrokkene gebruikmaken van het herroepingsrecht van een toestemming, dan kan hij hiervoor altijd contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

10. GEGEVENSBESCHERMING BIJ SOLLICITATIES EN SOLLICITATIEPROCEDURES

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op de afhandeling van de sollicitatieprocedure. Verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dat zal met name het geval zijn als een sollicitant de relevante sollicitatiedocumenten elektronisch, bijvoorbeeld per e-mail, indient bij de verwerkingsverantwoordelijke. Neemt de verwerkingsverantwoordelijke een sollicitant in dienst, dan worden de ontvangen gegevens, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, opgeslagen om de arbeidsovereenkomst op de juiste manier af te wikkelen. Neemt de verwerkingsverantwoordelijke de sollicitant niet in dienst, dan worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na het afwijzingsbesluit verwijderd, op voorwaarde dat de verwerkingsverantwoordelijke geen legitieme belangen heeft om de documenten te bewaren. Een dergelijk legitiem belang is bijvoorbeeld een bewijsverplichting in een procedure onder de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB).

11. RECHTSGRONDSLAG VAN DE VERWERKING

Voor onze onderneming geldt Artikel 6 (I) (a) AVG als de wettelijke basis voor verwerkingen, waarbij we voor een specifiek verwerkingsdoel om toestemming vragen. Is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingshandelingen die nodig zijn voor het leveren van goederen of het verlenen van een andere dienst of tegenprestatie, dan is de verwerking gebaseerd op Artikel 6 (I) (b) AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Zijn wij als onderneming onderworpen aan een wettelijke verplichting die het verwerken van persoonsgegevens vereist, bijvoorbeeld om te voldoen aan fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op Artikel 6 (I) (c) AVG. In zeldzame gevallen kan het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dat zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en wij zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie moeten doorgeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. In dat geval zou de verwerking gebaseerd zijn op Artikel 6 (I) (d) AVG. Tenslotte kunnen verwerkingen gebaseerd zijn op Artikel 6 (I) (f) AVG. Op deze rechtsgrondslag worden verwerkingsactiviteiten gebaseerd die niet onder een van bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, en waarbij verwerking noodzakelijk is om de legitieme belangen van onze onderneming of een derde te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet sterker wegen. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan, omdat ze specifiek worden vermeld door de Europese wetgever. Deze was in dit verband van mening dat een legitiem belang aanwezig is als de betrokkene een klant is van de verwerkingsverantwoordelijke (Overweging 47 (2) AVG).

12. LEGITIEME BELANGEN VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE OF EEN DERDE BIJ VERWERKING

Is het verwerken van persoonsgegevens gebaseerd op Artikel 6 (I) (f) AVG, dan is het uitvoeren van onze activiteiten ten behoeve van al onze werknemers en onze aandeelhouders ons legitiem belang.

13. PERIODE DAT DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN

Als criterium voor de periode dat persoonsgegevens worden opgeslagen geldt de wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de periode worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd, op voorwaarde dat deze niet langer meer nodig zijn om een contract uit te voeren of te initieren.

14. WETTELIJKE OF CONTRACTUELE BEPALINGEN VOOR HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS; NOODZAAK VOOR HET SLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST; VERPLICHTING VAN DE BETROKKENE OM DE PERSOONSGEGEVENS TE VERSTREKKEN; MOGELIJKE GEVOLGEN VAN NIET VERSTREKKEN

We wijzen u erop dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractregels (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het bij het afsluiten van een contract nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die we vervolgens moeten verwerken. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als onze onderneming een contract met hem sluit. Worden er geen persoonsgegevens verstrekt, dan heeft dat tot gevolg dat het contract met de betrokkene niet wordt gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet hij contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming verduidelijkt de betrokkene, per geval, of het verstrekken van persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

15. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING/PROFILING

Als verantwoordelijke onderneming maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Deze privacyverklaring is opgesteld door de privacyverklaring-generatoren van activeMind AG en de DGD, Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH die optreedt als functionaris voor gegevensbescherming – in samenwerking met de advocaten voor gegevensbescherming van het advocatenkantoor WILDE BEUGER SOLMECKE en aangepast aan onze individuele vereisten.